Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.

Logotype Örebro universitet

School of Science and Technology

Kursplan


Databasteknik, 7.5 högskolepoäng
Database Technology, 7.5 Credits


Kurskod: DT105G Utbildningsområde: Field of Technology
Huvudområde: Computer Science Högskolepoäng: 7.5
    Ämnesgrupp (SCB): Computer Science
Utbildningsnivå: First Cycle Fördjupning: G1N
Inrättad: 2014-12-09 Senast ändrad: 2018-03-28
Giltig fr.o.m.: Höstterminen 2018 Beslutad av: Head of School


Mål

Mål för utbildning på grundnivå

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(1 kap. 8 § högskolelagen)

Kursens mål

.


Kursens huvudsakliga innehåll

.


Studieformer

.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.


Examinationsformer

Theory, 4.5 högskolepoäng. (Provkod: 0100)
Written examination
Laboratory Work, 3 högskolepoäng. (Provkod: 0200)
Written assignments individually or in groups as instructed by the teacher.

För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Betyg

Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte universitetet föreskriver något annat. Universitetet får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Betyget ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator).

Enligt föreskrifter om betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (rektors beslut 2010-10-19, dnr CF 12-540/2010) ska som betyg användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Rektor eller den rektor bestämmer får besluta om undantag från denna bestämmelse för en viss kurs om det finns särskilda skäl.

Som betyg på kursen används 3, 4, 5 or Fail (U).

Theory
Som betyg används 3, 4, 5 or Fail (U).
Laboratory Work
Som betyg används Fail (U) or Pass (G).

För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Särskild behörighet och andra villkor

Grundläggande behörighet samt Physics B, Chemistry A, Mathematics D (specific entry requirements 8).
Undantag medges från Physics B, Chemistry A.

eller

Grundläggande behörighet samt Physics 2, Chemistry 1, Mathematics 3c (specific entry requirements A8).
Undantag medges från Physics 2, Chemistry 1.

För ytterligare information se universitetets antagningsordning.


Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.


För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.


Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Padron-McCarthy, Thomas och Risch, Tore (2018), andra upplagan
Databasteknik
Studentlitteratur


Se denna kursplan som PDF