Denna kursplan har ersatts av en nyare version.
Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2019 [Visa]

Logotype Örebro universitet

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan


Medicin, avancerad nivå, Smärtlindring och sedering med tonvikt på lustgassedering inom tandvård, 7,5 högskolepoäng
Medicine, Pain Control and Sediation with Focus on Nitrous Oxide/Oxygen Sediation in Dental Service, Second Cycle, 7.5 Credits


Kurskod: MC418U Utbildningsområde: Medicinska området
Huvudområde: Medicin Högskolepoäng: 7,5
    Ämnesgrupp (SCB): Medicin
Utbildningsnivå: Avancerad nivå Fördjupning: AXX
Inrättad: 2012-10-23 Senast ändrad: 2012-10-23
Giltig fr.o.m.: Vårterminen 2013 Beslutad av: Prefekt


Mål

Mål för utbildning på avancerad nivå

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(1 kap. 9 § högskolelagen)

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Den studerande ska efter avslutad kurs:
- ha grundläggande kunskaper i andnings-, cirkulations- och smärtfysiologi
- ha kunskap om och förståelse för preoperativ bedömning , postoperativ övervakning samt komplikationer i anslutning till sedering eller narkos
- ingående kunna redogöra för lustgasapparaturens användning
- ha ingående kunskaper om olika sederingsformer i tandvården
- ha grundläggande kunskaper om arbetsmiljöaspekter vid narkos och sedering

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- tillämpa pre- och postoperativ bedömning samt bedömning och omhändertagande av komplikationer vid olika sederingsformer
- tillämpa lustgassedering och sedering med bensodiazepinpreparat vid tandbehandling
- hantera och kontrollera gasflaskor som innehåller medicinsk lustgas och medicinsk oxygen samt handha och besiktiga odontologisk lustgasapparatur
- tillämpa sederingsteknik som främjar låg yrkesmässig exponering av lustgas
- praktisera hjärt- och lungräddning på såväl vuxna som ungdomar och barn

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs har den studerande förmågan att:
- självständigt planera och värdera individuellt anpassad sedering i samband med tandbehandling
- förstå vikten av att regelbunden tillämpning av olika sederingsformer ger ökad kunskap och trygghet


Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens innehåll:
Andning och cirkulation
Smärtfysiologi
Patientpsykologi
Generell anestesi
- preoperativ bedömning
- preoperativ sedering och smärtlindring
- narkosapparatur - teknisk genomgång
- komplikationer
Tandbehandling under lustgassedering
- historik
- lustgasens farmakologi
- indikationer och kontraindikationer
- klinisk arbetsgång
- bieffekter, komplikationer
- lustgasapparatur
- teknisk genomgång
- funktions- och säkerhetskontroll
- yrkeshygieniska aspekter
Gasfysik, gaslagar, hantering av gasflaskor
Bensodiazepiners användning vid tandbehandling


Studieformer

Kursen består av en teoretisk del (30 timmar föreläsning/seminarier + självstudier), en auskultationsdel på anestesiklinik (10 timmar), en kombinerad auskultations- och tjänstgöringsdel på tandklinik då lustgassedering uförs tillsammans med handledare (24 timmar). Kursen kräver obligatorisk närvaro vid seminarier, auskultationer och tjänstgöring samt godkänd teoridel innan auskultationsdelen kan påbörjas.
Undervisningen ges i Örebro på Centrum för specialisttandvård. Undervisningen ges endast på svenska.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.


Examinationsformer

Smärtlindring och sedering med tonvikt på lustgassedering, 5 högskolepoäng. (Provkod: 0100)
Teoretisk examination via skriftlig salstentamen och aktivt seminariedeltagande
Generell anestesi, 0,5 högskolepoäng. (Provkod: 0200)
Auskultation
Lustgassedering inom tandvård, 2 högskolepoäng. (Provkod: 0300)
Auskulation och tjänstgöring

För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Betyg

Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte universitetet föreskriver något annat. Universitetet får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Betyget ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator).

Enligt föreskrifter om betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (rektors beslut 2010-10-19, dnr CF 12-540/2010) ska som betyg användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Rektor eller den rektor bestämmer får besluta om undantag från denna bestämmelse för en viss kurs om det finns särskilda skäl.

Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Smärtlindring och sedering med tonvikt på lustgassedering
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Generell anestesi
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).
Lustgassedering inom tandvård
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).

För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.


För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.


Övriga föreskrifter

Kursen är en uppdragsutbildning.

För att få betyget Väl Godkänd (VG) på hel kurs krävs att den skriftliga tentamen är betygsatt med VG.

Kursen avslutas med en kursvärdering. Högskoleförordningen, 1 kap 14§


Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Arbetsmiljöverkets författningssamling (2001)
Anestesigaser. AFS 2001:07
Arbetsmiljöverkets författningssamling (2001)
Gasflaskor. AFS 2001:04.
Arbetsmiljöverkets författningssamling (2007)
Hygieniska gränsvärden. AFS 2007:02
Bodelsson, Mikael (1998)
Anestesiologi
Lund: Studentlitteratur
Edblad, Eva & Spetz, Lars (2003)
Akuthjälp råd vid insjuknande i samband med tandvård
Stockholm: Förlagshuset Gothia
Morris, Clark & Brunick, Ann (2003)
Handbook of nitrous oxide and oxygen sedation
St. Louis, Mo.: Mosby


Tillägg och kommentarer till litteraturlistan

Vetenskapliga artiklar tillkommer


Se denna kursplan som PDF