Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.

Logotype Örebro universitet

Musikhögskolan

Kursplan


Symfonisk blåsorkester I, 5 högskolepoäng
Symphonic Wind Band I, 5 Credits


Kurskod: MG032G Utbildningsområde: Musikområdet
Huvudområde: Musikalisk gestaltning Högskolepoäng: 5
    Ämnesgrupp (SCB): Musik
Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: GXX
Inrättad: 2015-08-27 Senast ändrad: 2015-09-29
Giltig fr.o.m.: Vårterminen 2016 Beslutad av: Prefekt


Mål

Mål för utbildning på grundnivå

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(1 kap. 8 § högskolelagen)

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten ha grundläggande kunskaper om uppförandepraxis i några av blåsorkesterrepertoarens olika stilarter samt det musikhistoriska sammanhang dessa verkat i.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten utifrån sin stämma kunna interagera med såväl dirigent som medmusiker.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten ha förmåga till ett konstruktivt förhållningssätt gentemot orkesterpraxis samt kunna värdera sin egen musikaliska insats i förhållande till orkestern och repertoaren.


Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen innehåller repertoarspel i blåsorkester, övningar i klang, balans och intonation samt scenisk beredskap i samband med konsert.


Studieformer

Undervisningen sker i grupp. Stäm- och orkesterrepetitioner förutsätter att kursdeltagarna är förberedda genom egen instudering av materialet.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.


Examinationsformer

Examination, 5 högskolepoäng. (Provkod: 0001)
Examination sker genom arbetsuppgifter under kursens gång samt i konsertform.

För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Betyg

Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte universitetet föreskriver något annat. Universitetet får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Betyget ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator).

Enligt föreskrifter om betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (rektors beslut 2010-10-19, dnr CF 12-540/2010) ska som betyg användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Rektor eller den rektor bestämmer får besluta om undantag från denna bestämmelse för en viss kurs om det finns särskilda skäl.

Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Examination
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Särskild behörighet och andra villkor

Grundläggande behörighet.

För ytterligare information se universitetets antagningsordning.


Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.


För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.


Övriga föreskrifter

Eget instrument (bortsett från klaver- eller slagverksinstrument) krävs. De instrument som kan komma ifråga för kursen är tvärflöjt (inkl. piccolaflöjt), oboe (inkl. engelskt horn), klarinettfamiljen, fagott, altsaxofon, tenorsaxofon, barytonsaxofon, trumpet, kornett, valthorn, tenortrombon, bastrombon, baryton/eufonium, tuba, kontrabas, orkesterslagverk samt eventuellt (beroende på repertoar) klaverinstrument. Kursen förutsätter notläsningskunskap och ett kunnande i att musicera på en relativt hög nivå, d.v.s. blåsorkesterns standardrepertoar.


Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Aktuell orkesterrepertoar.
Artiklar om aktuella kompositörer


Se denna kursplan som PDF