Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.

Logotype Örebro universitet

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursplan


Statistik, Mikroekonometri, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Statistics, Micro Econometrics, Second Cycle, 7.5 Credits


Kurskod: ST402A Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området
Huvudområde: Statistik Högskolepoäng: 7,5
    Ämnesgrupp (SCB): Statistik
Utbildningsnivå: Avancerad nivå Fördjupning: A1F
Inrättad: 2014-11-10 Senast ändrad: 2016-09-29
Giltig fr.o.m.: Vårterminen 2017 Beslutad av: Prefekt


Mål

Mål för utbildning på avancerad nivå

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(1 kap. 9 § högskolelagen)

Kursens mål

Efter kursen skall den studerande ha förmåga att formulera, tolka, skatta och utvärdera statistiska modeller för analys av binära variabler, censurerade och trunkerade variabler, räknevariabler, samt variabler som beskriver diskreta val.


Kursens huvudsakliga innehåll

1) Översyn av linjära modeller och asymptotiska teori
2) metoder för att analysera diskreta val (den linjära sannolikheten, logit och probit modeller)
3) metoder för begränsade beroende variabler (metoder för att hantera s k censoring och sampelurval)
4) metoder för paneldata (fixeffekts- och Slumpeffektsmodeller
5) fallhistoriemetoder och metoder som används för att analysera durationsdata.


Studieformer

Undervisning på engelska. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och datorövningar.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.


Examinationsformer

Tentamen, 6 högskolepoäng. (Provkod: 0100)
Skriftlig tentamen
Inlämningsuppgifter, 1,5 högskolepoäng. (Provkod: 0200)
Skriftlig och muntlig redovisning

För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Betyg

Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte universitetet föreskriver något annat. Universitetet får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Betyget ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator).

Enligt föreskrifter om betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (rektors beslut 2010-10-19, dnr CF 12-540/2010) ska som betyg användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Rektor eller den rektor bestämmer får besluta om undantag från denna bestämmelse för en viss kurs om det finns särskilda skäl.

Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Tentamen
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Inlämningsuppgifter
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).


Slutbetyg
För godkänt betyg på kursen krävs godkänt resultat på tentamen och samtliga inlämningsuppgifter. För betyget VG på kursen krävs betyget VG på tentamen och godkänt på samtliga inlämningsuppgifter.


För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Särskild behörighet och andra villkor

Statistik på grundnivå om 90 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår, alternativt minst 30 högskolepoäng i statistik och 60 högskolepoäng i matematik, samt kursen Statistik, Ekonometri, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng eller Nationalekonomi på grundnivå om 90 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår samt 60 högskolepoäng statistik och kursen Statistik, Ekonometri, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.

För ytterligare information se universitetets antagningsordning.


Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.


För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.


Övriga föreskrifter

Omprov i det fall kursen ges som sista kurs på vårterminen:
Omtentamen efter vårterminens sista ordinarie tentamenstillfälle infaller i augusti och ersätter då uppsamlingstentamen.


Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Cameron, A. Colin & Pravin K. Trivedi (2005)
Microeconometrics : Methods and Applications
Cambridge University Press, ISBN/ISSN: 978-0-521-84805-3, 1034 sidor


Se denna kursplan som PDF