Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.

Logotype Örebro universitet

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursplan


Statistik, Masteruppsats II, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Statistics, Independent Project II, Second Cycle, 15 Credits


Kurskod: ST414A Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området
Huvudområde: Statistik Högskolepoäng: 15
    Ämnesgrupp (SCB): Statistik
Utbildningsnivå: Avancerad nivå Fördjupning: A2E
Inrättad: 2014-11-10 Senast ändrad: 2016-09-29
Giltig fr.o.m.: Vårterminen 2017 Beslutad av: Prefekt


Mål

Mål för utbildning på avancerad nivå

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(1 kap. 9 § högskolelagen)

Kursens mål

Efter avslutad kurs skall studenten genom sitt uppsatsarbete med tillhörande försvar av uppsats och opposition på annan uppsats i seminarieform uppvisa
- fördjupad förståelse för ett vetenskapligt metodiskt arbetssätt
- fördjupad förmåga att självständigt identifiera, formulera och genomföra ett arbete där en empirisk frågeställning analyseras med statistiska metoder eller en statistisk teoretisk frågeställning belyses
- fördjupad förmåga att överföra teoretisk statistisk kunskap till praktisk tillämpning
- fördjupad förmåga till att kritiskt granska vetenskapliga artiklar
- fördjupad förmåga att tillgodogöra sig nya statistiska metoder och anpassa dessa till den aktuella problemställningen
- fördjupad förmåga till skriftlig och muntlig vetenskaplig kommunikation
- fördjupad förmåga till kritisk granskning och opposition av andras uppsatser.


Kursens huvudsakliga innehåll

- Föreläsningar relaterade till uppsatsskrivandet.
- Obligatoriskt startseminarium där studenterna muntligt skall redogöra för valt uppsatsämne, vilka frågeställningar man avser belysa, vald ansats och en plan för uppsatsarbetet. Ett skriftligt underlag skall lämnas in senast dagen före seminariet.
- Obligatorisk halvtidsseminarium där studenterna muntligt redovisar hur långt man kommit med uppsatsarbetet, vilka statistiska metoder som används eller undersöks, vilka data samt de resultat som hittills uppnåtts. Ett skriftligt underlag skall lämnas in senast två dagar före seminariet.
- Författande av uppsats.
- Uppsatsseminarium med opposition och försvar. Uppsatsen skall göras tillgänglig för opponenterna i god tid enligt särskild anvisning för seminariet.


Studieformer

Föreläsningar, seminarier och handledning enskilt eller i grupp. Startseminarium, halvtidsseminarium och uppsatsseminariet är obligatoriska.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.


Examinationsformer

Examination, 15 högskolepoäng. (Provkod: 0100)
Skriftlig uppsats, försvar av uppsats, opposition på annan uppsats.

För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Betyg

Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte universitetet föreskriver något annat. Universitetet får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Betyget ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator).

Enligt föreskrifter om betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (rektors beslut 2010-10-19, dnr CF 12-540/2010) ska som betyg användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Rektor eller den rektor bestämmer får besluta om undantag från denna bestämmelse för en viss kurs om det finns särskilda skäl.

Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Examination
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).


Slutbetyg
För betyget godkänd krävs godkänt resultat på alla tre delarna av examination, uppsats, försvar och opposition.
För betyget väl godkänd krävs även resultatet väl godkänd på uppsatsdelen. Dock tas även hänsyn till om alla delar genomförts med godkänt resultat inom utsatt tid.


För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Särskild behörighet och andra villkor

Statistik på grundnivå om 90 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår, alternativt minst 30 högskolepoäng i statistik och 60 högskolepoäng i matematik. Dessutom krävs 67,5 hp statistik på avancerad nivå där kurserna Statistisk teori, 7,5 högskolepoäng och Computational Statistics, 7,5 högskolepoäng och uppsats, 15 högskolepoäng ingår samt Engelska B/Engelska 6.

För ytterligare information se universitetets antagningsordning.


Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.


För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.


Övriga föreskrifter

Uppsatsen skrivs enskilt.
Uppsatsen skrivs på engelska.

Efter uppsatsseminariet har studenterna möjlighet att revidera uppsatsen. En eventuellt reviderad uppsats skall lämnas till examinator senast två veckor efter slutseminariet.
Studenter som underkänts på oppositionen eller försvaret ges möjlighet till ett omprov. Detta skall genomföras senast i samband med nästa ordinarie uppsatsseminarium.
Studenter som underkänts på uppsatsen kan lämna in en reviderad uppsats för ny betygsättning senast två månader efter att de erhållit betyget. Om uppsatsen även vid detta tillfälle erhåller betyget U medges inga ytterligare revideringar.
För uppsatser som inte lagts fram vid det ordinarie uppsatsseminariet anordnas ett extra uppsatsseminarium två till tre månader efter ordinarie seminarium. I samband med det extra uppsatsseminariet ges tillfälle till omprov av opposition och försvar.


Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

.


Se denna kursplan som PDF