Kurser på engelska efter ämnesområde läsåret 2018/2019

Statistik, Bayesiansk statistik, avancerad nivå7,5 hp
Vårterminen 2019Anm.kod: ORU-21076
Vår vecka 04 (2019) - 13 (2019)
Halvfart, dagtid
Handelshögskolan vid Örebro universitet
Kursen ges på engelska
Den Bayesianska ansatsen till statistisk inferens bygger på en vidare tolkning av sannolikheter där personlig information om okända storheter kan beskrivas enligt sannolikhetslärans regler och information kan inkluderas i den statistiska analysen. Följande moment ingår i kursen: subjektiva sannolikheter, beslutsteoretiska grundvalar, Bayes sats och Bayesiansk inferens, hypostest och modellval, konjugata fördelningar och MCMC-metoder. Inom ramen för kursen behandlas linjära modeller, tidsseriemodeller och modellering med latenta variabler.
Fördjupning: A1F
Behörighet: Statistik på grundnivå om 90 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår, alternativt minst 30 högskolepoäng i statistik och 60 högskolepoäng i matematik, samt kurserna Statistik, Statistisk teori, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng och Statistik, Computational Statistics, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.
Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV).


Visa kursplan Våren 2019

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet