Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.

Logotype Örebro universitet

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursplan


Psykologi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Psychology, Intermediate Course, 30 Credits


Kurskod: PS708G Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Tekniska området
Huvudområde: Psykologi Högskolepoäng: 30
    Ämnesgrupp (SCB): Psykologi
Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G1F
Inrättad: 2016-12-22 Senast ändrad: 2018-04-03
Giltig fr.o.m.: Höstterminen 2018 Beslutad av: Prefekt


Mål

Mål för utbildning på grundnivå

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(1 kap. 8 § högskolelagen)

Kursens mål

Efter respektive delkurs har studenten minst uppnått följande lärandemål:

Delkurs 1, metod och analys i psykologisk vetenskap I, 6 hp
Kunskap och förståelse
Studenten:
- redogör för och beskriver psykologiska forskningsmetoder och ger exempel på styrkor och svagheter förknippade med respektive metod,
- redogör för de grundläggande principerna som gäller vid planering, genomförande och analys av empiriska undersökningar utifrån experimentell och kvasiexperimentell design,
- använder grundläggande deskriptiv och inferentiell statistik,
- redogör för grundläggande forskningsetiska riktlinjer.

Färdighet och förmåga
Studenten:
- söker, tillägnar sig och kritiskt granskar vetenskaplig litteratur,
- tillämpar adekvata forsknings- och analysmetoder utifrån en given frågeställning,
- tillämpar i skrift de formaliakrav som anges i APA-manualen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten:
- motiverar val av metod, undersökningsdesign och analys utifrån en given frågeställning,
- visar förmåga att reflektera över etiska problemställningar inom psykologisk forskning genom att beakta forskningsetiska principer,
- visar ett professionellt förhållningssätt i skrift, i samarbete och i kommunikation med andra.

Delkurs 2, vetenskapsteori, 3 hp
Kunskap och förståelse
Studenten:
- beskriver de vetenskapsteoretiska grundantaganden och hur de relaterar till psykologisk forskning och teoribildning,
- redogör för betydelsen av grundläggande termer och begrepp som förekommer inom vetenskapsteorin (t. ex. kunskap, induktion, deduktion, falsifikationsprincipen, paradigm).

Färdighet och förmåga
Studenten:
- identifierar självständigt ett avgränsat problem inom psykologins område och resonerar kring det utifrån litteratur och egen diskussion,
- resonerar kring hur ett psykologiskt forskningsproblem kan definieras, vetenskapligt värderas och belysas utifrån olika vetenskapsteoretiska synsätt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten:
- reflekterar och diskuterar kunskapsbegreppet, och kopplar vetenskapsteori till praktiskt vetenskapligt arbete inom psykologi.

Delkurs 3, grundläggande psykologiska processer II, 9 hp
Kunskap och förståelse:
Studenten:
- redogör för centrala teorier, grundläggande metoder och forskningsresultat inom kognitionspsykologi,
- identifierar och beskriver kognitionspsykologi som ett vetenskapligt, experimentellt, och interdisciplinärt område,
- beskriver de kognitiva processer som är involverade i uppmärksamhet, minne, språk och kommunikation, tänkande och bedömningar,
- redogör för skillnaden mellan sensation och perception och hur sensoriska och perceptuella processer formar vår upplevelse av verkligheten,
- identifierar och beskriver viktiga teorier eller regler som kan påverka våra sensoriska och perceptuella processer,
- beskriver de sensoriska och perceptuella processer som är involverade i visuell perception, auditiv perception, luktperception, tidsperception, rörelseperception, djupperception, och falsk perception,
- beskriver de centrala teorierna och aspekterna inom mönsterigenkänning.

Färdighet och förmåga:
Studenten:
- demonstrerar färdigheter i bedömning av kognitiva förmågor,
- redogör för hur kognitiva processer uttrycks och tillämpas i vardagslivet,
- demonstrerar färdigheter i bedömning av perceptuella förmågor,
- redogör för hur perceptuella processer uttrycks och tillämpas i vardagslivet,
- planerar, utför, diskuterar och redovisar ett kognitionspsykologiskt experiment.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Studenten:
- läser, förstår och granskar kritiskt vetenskaplig litteratur inom ämnesområdena,
- förstår och använder de vetenskapliga och tekniska vokabulären och syntetiserar information från flera källor,
- visar ett professionellt förhållningssätt och vetenskapligt synsätt i gruppdiskussioner och i skrift.

Delkurs 4, hälsopsykologi I, 6 hp
Kunskap och förståelse
Studenten:
- förstår och definierar koncepten hälsa och ohälsa,
- använder modeller omkring stress/känslighet, symtomperception och hälsobeteenden för att förstå varför hälsopsykologi har utvecklats till ett erkänt ämne inom psykologi,
- beskriver hur psykologiska mekanismer inverkar på hälsa och ohälsa,
- beskriver hur ohälsa kan uppkomma och utvecklas utifrån ett psykologiskt perspektiv,
- beskriver hur hälsa kan främjas med hjälp av psykologiska metoder.

Färdighet och förmåga
Studenten:
- tillämpar koncepten hälsa och ohälsa på aktuella hälsofrågor,
- tillämpar modeller omkring stress/känslighet, symtomperception och hälsobeteenden till fallbeskrivningar,
- tillämpar modeller över utveckling av hälsa och ohälsa på fallbeskrivningar,
- identifierar kliniskt relevanta vetenskapliga studier inom hälsopsykologi

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten:
- analyserar och värderar modeller omkring stress/känslighet, symtomperception och hälsobeteenden,
- analyserar och värderar kliniskt relevanta vetenskapliga studier inom hälsopsykologi,
- analyserar och värderar modeller över utveckling av hälsa och ohälsa,
- visar ett professionellt förhållningssätt och vetenskapligt synsätt i gruppdiskussioner och i skrift.

Delkurs 5, psykopatologi, 6 hp
Kunskap och förståelse
Studenten:
- identifierar och beskriver vanliga tillstånd och syndrom inom klinisk psykologi,
- redogör för förklaringsmodeller för dessa tillstånd och syndrom samt ger exempel på hur olika orsaksfaktorer interagerar,
- beskriver olika strategier för bedömning, analys och diagnosticering som finns tillgängliga.

Färdighet och förmåga
Studenten:
- tillämpar olika förklaringsmodeller utifrån exempel och fallbeskrivningar,
- kritiskt granskar olika teorier om psykiska tillstånd och deras ursprung.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten:
- resonerar kring etiska frågeställningar som väcks inom det kliniska forskningsfältet,
- värderar samhälleliga och individuella konsekvenser av olika synsätt på psykiska sjukdomar samt deras behandling,
- visar ett professionellt förhållningssätt och vetenskapligt synsätt i gruppdiskussioner och i skrift.


Kursens huvudsakliga innehåll

Delkurs 1, metod och analys i psykologisk vetenskap I
Denna delkurs, som löper som en strimma parallellt med de andra kurserna under terminen behandlar forskningsmetodik och statistik, vilket inkluderar såväl deskriptiv som hypotesprövande parametrisk och icke-parametrisk statistik. Teorier och aktuell forskning belyses och problematiseras i diskussioner, grupparbeten och vid seminarier.

Delkurs 2, vetenskapsteori
Denna delkurs ger en introduktion till vetenskapsteori och olika vetenskapsteoretiska synsätt på psykologisk forskning och teoribildning. Kursen inleder med en överblick på vetenskapsteori i ett historiskt perspektiv och hur synen på vetenskap utvecklats och fortsätter med fokus på olika vetenskapsteoretiska synsätt inom psykologin (positivistiska, hermeneutiska, fenomenologiska och konstruktivistiska) och tillämpning av vetenskapsteoretiska begrepp som kausalitet, teori, och empiri.

Delkurs 3, grundläggande psykologiska processer II
Denna delkurs kommer som den andra delkursen om grundläggande normalpsykologiska processer. Här presenteras kognitionspsykologi och perceptionspsykologi, med inriktning på uppmärksamhet, minne, språk och kommunikation, problemlösning, beslutsfattande och bedömningar samt sensoriska och perceptuella processer. Visst fokus kommer att ligga på genomförande av ett experiment.

Delkurs 4, hälsopsykologi I
Denna delkurs presenterar grunderna till hälsopsykologi, och principer och mekanismer i hälsopsykologi som handlar om att främja hälsa och förebygga ohälsa. Visst fokus kommer att ligga på att förstå förebyggande arbete ur ett hälsopsykologiskt perspektiv.

Delkurs 5, psykopatologi, 6 hp
Denna delkurs presenterar en översikt på de vanligaste psykopatologiska tillstånden hos barn, ungdomar och vuxna utifrån ett biologiskt, psykologiskt och psykosocialt perspektiv, samt hur dessa tillstånd uppkommer och utvecklas. Kursinnehållet bygger på definitioner enligt DSM-5 och omfattar även strategier för bedömning och analys, samt forskningsmetoder inom den kliniska psykologin.


Studieformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, laboration och handlett basgruppsarbete. Delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.


Examinationsformer

Metod och analys, 5 högskolepoäng. (Provkod: 0101)
Examination sker genom skriftlig individuell salstentamen
Metod och analys, examinerande seminarier, 1 högskolepoäng. (Provkod: 0102)
Examination sker genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier. Missat seminarium kan kompletteras vid omseminarietillfälle om förutsättningar för ett sådant finns. I annat fall hänvisas studenten till nästa ordinarie kurstillfälle.
Vetenskapsteori, 3 högskolepoäng. (Provkod: 0201)
Examination sker genom skriftlig individuell salstentamen
Vetenskapsteori, seminarier (Provkod: 0202)
Examination sker genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier. Missat seminarium kan kompletteras vid omseminarietillfälle om förutsättningar för ett sådant finns. I annat fall hänvisas studenten till nästa ordinarie kurstillfälle.
Kognitionspsykologi, 5 högskolepoäng. (Provkod: 0301)
Examination sker genom skriftlig individuell salstentamen
Kognition, laboration, 1 högskolepoäng. (Provkod: 0302)
Examination sker genom genomförande av en laboration samt skrivande av en laborationsrapport inklusive opponering av en annan rapport
Perceptionspsykologi, 3 högskolepoäng. (Provkod: 0303)
Examination sker genom skriftlig individuell salstentamen
Perceptionspsykologi, examinerande seminarium (Provkod: 0304)
Examination sker genom aktivt deltagande i seminarium. Missat seminarium kan kompletteras vid omseminarietillfälle om förutsättningar för ett sådant finns. I annat fall hänvisas studenten till nästa ordinarie kurstillfälle.
Hälsopsykologi, 5 högskolepoäng. (Provkod: 0401)
Examination sker genom skriftlig individuell salstentamen
Hälsopsykologi, examinerande seminarier, 1 högskolepoäng. (Provkod: 0402)
Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier. Missat seminarium kan kompletteras vid omseminarietillfälle om förutsättningar för ett sådant finns. I annat fall hänvisas studenten till nästa ordinarie kurstillfälle.
Psykopatologi, 5 högskolepoäng. (Provkod: 0501)
Examination sker genom skriftlig individuell salstentamen
Psykopatologi, examinerande seminarium (Provkod: 0502)
Examination sker genom aktivt deltagande i seminarium. Missat seminarium kan kompletteras vid omseminarietillfälle om förutsättningar för ett sådant finns. I annat fall hänvisas studenten till nästa ordinarie kurstillfälle.
Psykopatologi, inlämningsuppgift, 1 högskolepoäng. (Provkod: 0503)
Examination sker genom skriftlig inlämningsuppgift

För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Betyg

Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte universitetet föreskriver något annat. Universitetet får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Betyget ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator).

Enligt föreskrifter om betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (rektors beslut 2010-10-19, dnr CF 12-540/2010) ska som betyg användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Rektor eller den rektor bestämmer får besluta om undantag från denna bestämmelse för en viss kurs om det finns särskilda skäl.

Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Metod och analys
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Metod och analys, examinerande seminarier
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).
Vetenskapsteori
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Vetenskapsteori, seminarier
När det obligatoriska momentet är fullgjort anges Deltagit (DT).
Kognitionspsykologi
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Kognition, laboration
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).
Perceptionspsykologi
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Perceptionspsykologi, examinerande seminarium
När det obligatoriska momentet är fullgjort anges Deltagit (DT).
Hälsopsykologi
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Hälsopsykologi, examinerande seminarier
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).
Psykopatologi
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Psykopatologi, examinerande seminarium
När det obligatoriska momentet är fullgjort anges Deltagit (DT).
Psykopatologi, inlämningsuppgift
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).


För godkänt på kursen krävs minst godkänt på alla examinerande moment. Väl godkänt på hela kursen kräver därutöver Väl godkänt på minst 20 hp.


För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Särskild behörighet och andra villkor

18 högskolepoäng från Psykologi grundkurs, 30 högskolepoäng.

För ytterligare information se universitetets antagningsordning.


Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.


För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.


Övriga föreskrifter

Rätten till förnyat prov:
- Den som blivit underkänd har rätt till omtentamen. I normalfallet erbjuds omtentamen viss tid efter ordinarie tentamen. Omtentamen efter vårterminens sista tentamenstillfälle och uppsamlingsprov inför höstterminen ges vid ett och samma provtillfälle innan höstterminens start.
- Om tidsgräns angivits för inlämning av hemtentamen/hemuppgift kommer för sent inlämnade svar ej att bedömas, utan ny tentamen/uppgift ges.


Övergångsbestämmelser

Kurs/delkurs som upphört eller väsentligt förändrats till sitt innehåll eller sin omfattning kan tenteras vid tre tillfällen inom 18 månader efter att förändringen genomförts. Därefter sker tentamen enligt ny kursplan.


Kurslitteratur och övriga läromedel

Referenslitteratur

Burton, Lorelle J. 2010/senaste utgåvan
An interactive approach to writing essays and research reports in psychology
Brisbane, Australia: John Wiley & Sons, Ltd.

Delkurs 1: Obligatorisk litteratur
Christensen, Larry B., Johnson, Burt R., & Turner, Lisa A (2014)/12th edition
Research Methods, Design, and Analysis
Upper Saddle River: Pearson, 539 sidor

Delkurs 2: Obligatorisk litteratur
Johansson, Lars-Göran 2011 (senaste upplagan)
Introduktion till vetenskapsteorin
Thales, 272 sidor

Delkurs 3: Obligatorisk litteratur
Ashcraft, Mark H. & Radvansky, Gabriel A. (2013) 5th Ed.
Cognition (International Edition)
Pearson Education Limited, 592 sidor.
Holt, Nigel, Bremner, Andy, Sutherland, Ed, Vliek, Michael, Passer, Michael & Smith, Ronald (2015)/3rd ed.
Psychology: The science of mind and behaviour
London, UK: McGraw-Hill

Delkurs 4: Obligatorisk litteratur
Taylor, Shelly E. (2015) 9 uppl
Health psychology
McGraw-Hill Higher Education, 576 sidor.

Delkurs 5: Obligatorisk litteratur
Nolen-Hoeksema, Susan. Marroquin, Brett. (2016) 7th Ed.
Abnormal Psychology
Mcgraw-Hill Education, 624 sidor.


Tillägg och kommentarer till litteraturlistan

Ytterligare litteratur i form av vetenskapliga artiklar kan tillkomma enligt lärares anvisningar.
Om en nyare utgåva av angivna böcker finns ersätts angiven litteratur med senaste utgåvan.


Se denna kursplan som PDF