Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.

Logotype Örebro universitet

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan


Idrott, Friluftsliv, 7,5 högskolepoäng
Sport Science, Outdoor Education and Recreation, 7.5 Credits


Kurskod: ID005G Utbildningsområde: Idrottsområdet
Huvudområde: Idrott Högskolepoäng: 7,5
    Ämnesgrupp (SCB): Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: GXX
Inrättad: 2014-11-25 Senast ändrad: 2015-09-26
Giltig fr.o.m.: Vårterminen 2016 Beslutad av: Prefekt


Mål

Mål för utbildning på grundnivå

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(1 kap. 8 § högskolelagen)

Kursens mål

Studenten ska efter kursen kunna
- diskutera betydelsen av kunskap i handling
- diskutera begreppen äventyr, utmaning och säkerhet i samband med friluftsliv
- diskutera konsekvenser av olika ledarskap i naturen
- planera och genomföra ett arrangemang i det fria för en grupp elever
- tillämpa friluftsliv både som en metod och ett egenvärde
- visa några olika tekniker som rör friluftsliv
- utöva utomhusaktiviteter både på snö och barmark
- diskutera, jämföra och värdera olika typer av friluftsliv.


Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen kommer i stor utsträckning att äga rum utomhus. En viktig del är att träna och göra erfarenheter och lära sig om friluftsliv och rekreation samt hur upplevelser i det fria kan öka livskvaliteten, och hur dessa erfarenheter kan användas i skolan och i andra situationer.


Studieformer

Utgångspunkten för kursen är den tradition av lärande som bygger på erfarenheter, "Kunskap i handling", vilket innebär att i kursen ingår många olika upplevelser utomhus. Detta, tillsammans med reflektioner och dialoger, kommer att spela en stor roll för att skapa ny kunskap. Alla erfarenhetsbaserade kursmoment är obligatoriska.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.


Examinationsformer

Praktiska moment, 4,5 högskolepoäng. (Provkod: 0100)
Närvaro vid praktiska moment, individuell praktisk uppgift och gruppuppgift (en dag utomhus för barn).
Teoretisk examination, 3 högskolepoäng. (Provkod: 0200)
Individuell skriftlig rapport.

För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Betyg

Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte universitetet föreskriver något annat. Universitetet får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Betyget ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator).

Enligt föreskrifter om betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (rektors beslut 2010-10-19, dnr CF 12-540/2010) ska som betyg användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Rektor eller den rektor bestämmer får besluta om undantag från denna bestämmelse för en viss kurs om det finns särskilda skäl.

Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Praktiska moment
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Teoretisk examination
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Särskild behörighet och andra villkor

Grundläggande behörighet.

För ytterligare information se universitetets antagningsordning.


Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.


För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.


Övriga föreskrifter

Kursen är gratis men olika resor och boende kommer att kosta runt 3000 kronor. Detta omfattar även skiduthyrning. Grupp- och säkerhetsutrustning kan lånas. Varje elev måste ta ansvar för att tillhandahålla personlig utrustning, skalplagg, sovsäck etc. som krävs för att kunna delta i kursen.


Övergångsbestämmelser

Om kursen genomgår sådana förändringar som är så omfattande att studenten inte kan examineras i enlighet med denna kursplan så anordnas möjlighet till särskilda examinationer i enlighet med universitetets lokala riktlinjer. Information om examinationstillfällena (inklusive fullgörande av obligatoriska moment) publiceras på avsedd plats på universitetets hemsida.


Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Dahlgren, Lars-Owe & Szczepanski, Anders (1998)
Outdoor Education, Literary Education and Sensory Experience
Kinda: Kunskapscentrum
Henderson, Bob & Vikander, Nils (2007)
Nature First, Outdoor Life the Friluftsliv Way
Toronto: Natural Heritage Books
Sandell, Klas (1991)
"Ecostrategies" and environmentalism - the case of outdoor life and friluftsliv
Geografiska annaler 73 B, (2), 133 141
Svenning, Stephan (2009)
Friluftsliv, outdoor recreation: Key to obtaining Practical knowledge and tested experience
Conference report, North Troendelag University College, Levanger Norway, 39 p


Tillägg och kommentarer till litteraturlistan

En valfri bok om överlevnadstekniker, om hur man ska hantera olika situationer utomhus.

Additions and Comments on the Reading List
An optional book about survival techniques on how to handle various situations outdoors.


Se denna kursplan som PDF