Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.

Logotype Örebro universitet

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursplan


Introduktionskurs i matematik för civilingenjörsstudenter, 1,5 högskolepoäng
Introductory Course in Mathematics, 1.5 Credits


Kurskod: MA001G Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området
Huvudområde: Matematik Högskolepoäng: 1,5
    Ämnesgrupp (SCB): Matematik
Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: GXX
Inrättad: 2015-12-02 Senast ändrad: 2016-03-30
Giltig fr.o.m.: Höstterminen 2016 Beslutad av: Prefekt


Mål

Mål för utbildning på grundnivå

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(1 kap. 8 § högskolelagen)

Kursens mål

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- använda lämplig metod för att lösa problem inom kursens ram, och
- redovisa sina lösningar på ett kärnfullt och matematiskt korrekt sätt.


Kursens huvudsakliga innehåll

Allmän räknefärdighet. Logik. Polynom och faktorisering. Rationella funktioner, ekvationer och olikheter. Funktioner och inverser. Geometriskt tolkning av ekvationer. Rötter, potenser och logaritmer. Trigonometri.


Studieformer

Undervisningen består av föreläsningar och räkneövningar.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.


Examinationsformer

Examination, 1,5 högskolepoäng. (Provkod: 0100)
Salstentamen

För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Betyg

Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte universitetet föreskriver något annat. Universitetet får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Betyget ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator).

Enligt föreskrifter om betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (rektors beslut 2010-10-19, dnr CF 12-540/2010) ska som betyg användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Rektor eller den rektor bestämmer får besluta om undantag från denna bestämmelse för en viss kurs om det finns särskilda skäl.

Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Examination
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Särskild behörighet och andra villkor

Grundläggande behörighet samt Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9).

eller

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

För ytterligare information se universitetets antagningsordning.


Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.


För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.


Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas inom huvudområdet för en akademisk examen.


Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Ekstig, Kerstin, Hellström, Lennart & Sollervall, Håkan (Senaste upplagan)
Matematik startbok
Lund: Studentlitteratur, 202 sidor


Se denna kursplan som PDF