Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.

Logotype Örebro universitet

Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Kursplan


Psykologi, avancerad nivå, Kvalitativ forskningsmetod, 10 högskolepoäng
Psychology, Second Cycle, Qualitative Research Methods, 10 Credits


Kurskod: PS702A Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Tekniska området
Huvudområde: Psykologi Högskolepoäng: 10
    Ämnesgrupp (SCB): Psykologi
Utbildningsnivå: Avancerad nivå Fördjupning: A1N
Inrättad: 2017-12-15 Senast ändrad: 2018-04-03
Giltig fr.o.m.: Höstterminen 2018 Beslutad av: Prefekt


Mål

Mål för utbildning på avancerad nivå

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(1 kap. 9 § högskolelagen)

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- visa en fördjupad kunskap om relationerna mellan vetenskapsteori, forskningsfrågor, datainsamling och analys inom olika kvalitativa metodansatser
- utifrån olika vetenskapsteoretiska synsätt redogöra för och reflektera över lämpliga kvalitativa metoder för olika typer av frågeställningar
- jämföra design, datainsamlings- och analysmetoder relaterade till olika kvalitativa forskningsmetoder
- bedöma och kritiskt värdera kvaliteten i studier med olika kvalitativa metodansatser
- reflektera över forskarens roll samt redogöra för forskningsetiska problemställningar i samband med kvalitativa forskningsmetoder
- förklara vad som utmärker tillförlitlighet och trovärdighet i kvalitativa studier.


Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen syftar till att studenter förvärvar fördjupade kunskaper i kvalitativ forskningsmetodik. I kursen ingår forskningsdesign samt insamling av empiri och betydelsen av teoretiskt ramverk vid analys av empiri liksom fördjupade studier i vetenskapsteori och forskningsetik. Kursen är relevant för den som vill utveckla och fördjupa sina kunskaper och praktiska förmågor inom kvalitativ metod. Kursen är forskningsförberedande men även relevant för den som i sitt yrke behöver fördjupade kunskaper och förmågor att kunna förstå och använda kvalitativ metod exempelvis intervjuer och textanalys.


Studieformer

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, grupparbeten samt seminarier. Obligatoriskt deltagande vid examinerande moment. Hela eller delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.


Examinationsformer

Studentföreläsning, 3 högskolepoäng. (Provkod: 0100)
Examination sker genom muntlig presentation samt skriftlig rapport.
Kritisk artikelläsning, 2 högskolepoäng. (Provkod: 0200)
Examination sker genom muntlig presention
Forskningsplan, 5 högskolepoäng. (Provkod: 0300)
Examination sker genom skriftlig rapport samt muntlig opposition.

För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Betyg

Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte universitetet föreskriver något annat. Universitetet får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Betyget ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator).

Enligt föreskrifter om betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (rektors beslut 2010-10-19, dnr CF 12-540/2010) ska som betyg användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Rektor eller den rektor bestämmer får besluta om undantag från denna bestämmelse för en viss kurs om det finns särskilda skäl.

Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Studentföreläsning
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Kritisk artikelläsning
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).
Forskningsplan
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).


För betyget VG på hela kursen krävs betyget VG i totalt 5 hp av kursens examinationer samt betyget G på samtliga andra examinationer. För betyget G på hela kursen krävs betyget G i samtliga examinationer och att alla obligatoriska moment genomförts. Betyget U innebär att en eller flera examinationer bedömts med U och/eller att alla obligatoriska moment ej genomförts.


För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Särskild behörighet och andra villkor

180 hp varav 90 hp med successiv fördjupning inom psykologi eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6.

För ytterligare information se universitetets antagningsordning.


Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.


För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.


Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Brinkmann, Svend (2012)
Qualitative inquiry in everyday life: Working with everyday life materials.
London: SAGE
Källström, Åsa & Andersson Bruck, Kjerstin (2017)
Etiska reflektioner i forskning med barn.
Malmö: Gleerups
Mills, Jane & Birks, Melanie (2014)
Qualitative Methodology: A Practical Guide
SAGE (E-bok) doi:10.4135/9781473920163
Rennstam, Jens & Wästerfors, David (2015)
Från stoff till studie: om analysarbete i kvalitativ forskning.
Lund: Studentlitteratur
Silverman, David (2010)
En mycket kortfattad, ganska intressant och någorlunda billig bok om kvalitativ forskning.
Lund: Studentlitteratur
Thomassen, Magdalene (2007)
Vetenskap, kunskap och praxis Introduktion i vetenskapsfilosofi
Malmö: Gleerups utbildning AB, 234 sidor

Referenslitteratur
Alvesson, Mats. & Sköldberg, Kaj 2008 (2 uppl)
Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod.
Lund: Studentlitteratur
Kvale, Steinar & Brinkman, Svend (2014)
Den kvalitativa forskningsintervjun
Lund: Studentlitteratur, (3. [rev.] uppl.)
Seale, Clive, Gobo, Giampietro, Gubrium, Jaber F., Silverman, David (eds.) (2004)
Qualitative Research Practice.
SAGE, (e-bok) doi:10.4135/9781848608191


Tillägg och kommentarer till litteraturlistan

Artiklar och annat material, max 400 sidor, tillkommer som obligatorisk litteratur.


Se denna kursplan som PDF