Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.

Logotype Örebro universitet

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursplan


Statistik, Ekonometri, fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng
Statistics, Econometrics, Intermediate Course, 7.5 Credits


Kurskod: ST200G Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området
Huvudområde: Statistik Högskolepoäng: 7,5
    Ämnesgrupp (SCB): Statistik
Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G1F
Inrättad: 2015-11-20 Senast ändrad: 2018-09-27
Giltig fr.o.m.: Vårterminen 2019 Beslutad av: Prefekt


Mål

Mål för utbildning på grundnivå

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(1 kap. 8 § högskolelagen)

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande ha
- fördjupad förståelse för grundläggande begrepp inom ekonometri
- kunskap om regressionsmodeller vid tvärsnittsdata och paneldata.

Färdighet och förmåga

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna
- använda kunskaperna i tillämpningssituationer med stöd av statistisk programvara.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs har den studerande förmågan att
-kritiskt granska och utvärdera ekonometriska modeller.


Kursens huvudsakliga innehåll

-Grundläggande begrepp inom ekonometri: modell, icke observerbar heterogenitet, endogenitet
-Enkel och multipel linjär regression för tvärsnittsdata
-Regressionsmodeller för binär responsvariabel
-Regressionsmodellering för paneldata
-Instrumentalvariabelestimation.


Studieformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar och datorövningar.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.


Examinationsformer

Skriftlig tentamen, 6 högskolepoäng. (Provkod: 0100)
Laborationer, 1,5 högskolepoäng. (Provkod: 0200)

För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Betyg

Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte universitetet föreskriver något annat. Universitetet får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Betyget ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator).

Enligt föreskrifter om betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (rektors beslut 2010-10-19, dnr CF 12-540/2010) ska som betyg användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Rektor eller den rektor bestämmer får besluta om undantag från denna bestämmelse för en viss kurs om det finns särskilda skäl.

Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Skriftlig tentamen
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Laborationer
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).


Godkända laborationer samt Godkänd skriftlig tentamen ger betyget Godkänd. Godkända laborationer samt Väl Godkänd skriftlig tentamen ger betyget Väl Godkänd.


För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Särskild behörighet och andra villkor

Godkända resultat om minst 22,5 högskolepoäng i statistik som ska innehålla kursen Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng.

För ytterligare information se universitetets antagningsordning.


Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.


För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.


Övriga föreskrifter

Undervisningsspråket är engelska förutsatt att minst en student ej är svensktalande. Annars kan undervisningsspråket vara svenska.


Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Stock, James H. & Mark W. Watson 2014 / 3. ed. update, Global Edition
Introduction to Econometrics
Pearson Education, 852 sidor, ca 330 sidor läses


Se denna kursplan som PDF