Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.

Logotype Örebro universitet

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursplan


Statistik, Undersökningsmetodik, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Statistics, Sample Survey Methodology, Second Cycle, 7.5 Credits


Kurskod: ST407A Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området
Huvudområde: Statistik Högskolepoäng: 7,5
    Ämnesgrupp (SCB): Statistik
Utbildningsnivå: Avancerad nivå Fördjupning: A1F
Inrättad: 2014-11-10 Senast ändrad: 2016-09-29
Giltig fr.o.m.: Vårterminen 2017 Beslutad av: Prefekt


Mål

Mål för utbildning på avancerad nivå

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(1 kap. 9 § högskolelagen)

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Den studerande ska efter avslutad kurs ha
- kunskap om i) olika metoder för granskning av insamlade datamängder och ii) hantering av missing data problem vid skattning av populationsparametrar, samt förståelse för hur metoderna kan användas i olika situationer.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- tillämpa metoder för granskning av datamängder samt genomföra analys och skattning baserat på datamängder med missing data.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs har den studerande förmågan att
- kritiskt välja metoder för granskning respektive hantering av missing data med utgångspunkt från ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt.


Kursens huvudsakliga innehåll

- Metoder för granskning av datamängder, bl.a. "selective editing" och "probability editing"
- Tekniker för imputering, bl.a. multiple imputation
- Skattning av statistiska modeller vid missing data, inkl. korrigering för svarsbortfall.
- Skattning vid urvalsundersökningar med svarsbortfall, bl.a. estimatorer baserade på kalibrering.


Studieformer

Undervisning på engelska i form av lektioner, workshops, seminarier och laborationsövningar.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.


Examinationsformer

Skriftlig tentamen, 5 högskolepoäng. (Provkod: 0100)
Individuell skriftlig tentamen
Projekt, 2,5 högskolepoäng. (Provkod: 0200)
Individuell skriftlig rapport och muntlig presentation

För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Betyg

Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte universitetet föreskriver något annat. Universitetet får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Betyget ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator).

Enligt föreskrifter om betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (rektors beslut 2010-10-19, dnr CF 12-540/2010) ska som betyg användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Rektor eller den rektor bestämmer får besluta om undantag från denna bestämmelse för en viss kurs om det finns särskilda skäl.

Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Skriftlig tentamen
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Projekt
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).


Slutbetyg
För godkänt betyg på kursen krävs godkänt resultat på tentamen och projektarbetet. För betyget VG krävs betyget VG på tentamen och godkänt på projektarbetet.


För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Särskild behörighet och andra villkor

Statistik på grundnivå om 90 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår, alternativt minst 30 högskolepoäng i statistik och 60 högskolepoäng i matematik, samt kursen Statistik, Urvalsteori, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.

För ytterligare information se universitetets antagningsordning.


Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.


För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.


Övriga föreskrifter

Omprov i det fall kursen ges som sista kurs på vårterminen:
Omtentamen efter vårterminens sista ordinarie tentamenstillfälle infaller i augusti och ersätter då uppsamlingstentamen.


Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

10-12 journal papers, approximately 300 pages in total. / 10-12 artiklar i vetenskapliga tidsskrifter, totalt omkring 300 sidor.

Referenslitteratur
Särndal, C-E, B. Swensson och J. Wretman (1992)
Model Assisted Survey Sampling
Springer-Verlag, New York


Se denna kursplan som PDF