Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.

Logotype Örebro universitet

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursplan


Statistik, Ekonometri, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Statistics, Econometrics, Second Cycle, 7.5 Credits


Kurskod: ST409A Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området
Huvudområde: Statistik Högskolepoäng: 7,5
    Ämnesgrupp (SCB): Statistik
Utbildningsnivå: Avancerad nivå Fördjupning: A1F
Inrättad: 2014-11-10 Senast ändrad: 2016-03-31
Giltig fr.o.m.: Höstterminen 2016 Beslutad av: Prefekt


Mål

Mål för utbildning på avancerad nivå

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(1 kap. 9 § högskolelagen)

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att ge fördjupad kunskap om regressionsmodeller med tillämpningar inom nationalekonomi.

Efter avslutad kurs skall studenten ha
- fördjupad förståelse för grundläggande begrepp inom regressionsanalys
- fördjupad kunskap om ekonometrisk teori och de viktigaste metoderna för
empiriska studier och kvantitativt baserad ekonomisk analys
- förmåga att kritiskt granska och utvärdera regressionsmodeller för att på bästa sätt kunna välja modelleringsansats
- förmåga att förmedla relevanta aspekter av modelleringsproblem och resultat.


Kursens huvudsakliga innehåll

1) Linjär regressionsmodellen (OLS): modellspecifikation och modellresultat
2) Statistiskteori i samband med klassiska linjära regressionsmodellen
3) Vi kommer att utveckla den asymptotiska fördelningsteorin som krävs för analys av generaliserade linjära och icke-linjära modeller
4) Vi kommer även att studera inslag av följande skattningsmetoder:
- Instrumentalvariabelestimation.
- Maximum likelihood metoden
- Generaliserad-moment metod (GMM)
och två stegs skattningsmetoder


Studieformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och datorövningar.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.


Examinationsformer

Skriftlig tentamen, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0100)
Laborationer (Provkod: 0200)

För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Betyg

Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte universitetet föreskriver något annat. Universitetet får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Betyget ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator).

Enligt föreskrifter om betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (rektors beslut 2010-10-19, dnr CF 12-540/2010) ska som betyg användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Rektor eller den rektor bestämmer får besluta om undantag från denna bestämmelse för en viss kurs om det finns särskilda skäl.

Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Skriftlig tentamen
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Laborationer
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).


Slutbetyg
Godkänd skriftlig tentamen och godkända laboartioner ger betyget Godkänd. Väl Godkänd skriftlig tentamen och godkända laborationer ger betyget Väl Godkänd.

Kursens slutbetyg översätts till ECTS-betygsskalan.


För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Särskild behörighet och andra villkor

Statistik på grundnivå om 90 hp där ett självständigt arbete om 15 hp ingår, alternativt minst 30 hp i statistik och 60 hp i matematik, alternativt Nationalekonomi på grundnivå om 90 hp där ett självständigt arbete om 15 hp ingår samt 60 hp statistik. Dessutom krävs Statistik, Statistisk teori, avancerad nivå, 7,5 hp samt Engelska B/Engelska 6.

För ytterligare information se universitetets antagningsordning.


Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.


För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.


Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

William H. Greene 2012/ 7. ed.
Econometric Analysis: International Edition
Boston ;London :Pearson, ISBN/ISSN: 978-0-273-75356-8, 1228 sidor


Se denna kursplan som PDF