Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.

Logotype Örebro universitet

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursplan


Statistik, Produktion av officiell statistik, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Statistics, Production of Official Statistics, Second Cycle, 7.5 Credits


Kurskod: ST416A Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området
Huvudområde: Statistik Högskolepoäng: 7,5
    Ämnesgrupp (SCB): Statistik
Utbildningsnivå: Avancerad nivå Fördjupning: A1N
Inrättad: 2015-02-26 Senast ändrad: 2016-03-31
Giltig fr.o.m.: Höstterminen 2016 Beslutad av: Prefekt


Mål

Mål för utbildning på avancerad nivå

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(1 kap. 9 § högskolelagen)

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Den studerande ska efter avslutad kurs ha
- kunskap om förutsättningar för officiell statistikproduktion avseende det europeiska statistiksystemet, datalagar, "code of practice" och kvalitet
- kunskap om modeller samt statistik- och datahanteringssystem för produktion av officiell statistik
- fördjupad kunskap om användning av administrativa data i produktion av officiell statistik
- kunskap om metoder för mätning av "disclosure risk"
- kunskap om ansatser för att värdera osäkerhet i registerbaserad statistik

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- kombinera administrativa register för upprättande av statistikregister

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs har den studerande förmågan att
- självständigt bedöma möjligheten att använda administrativa data vid skapande av ny statistik
- kritiskt värdera kvalitet i officiell statistik som är baserad på andra källor än undersökningar med sannolikhetsurval.


Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen startar med en översikt över den officiella statistikproduktionens organisation i Sverige och dess koppling till det europeiska statistiksystemet. Begreppet "officiell statistik" samt relevanta lagar och regler, ex.vis den svenska statistiklagen och Eurostats "code-of-practice", behandlas.

I en fortsättning diskuteras produktionsmodeller och organisering av produktionssystem. Vidare behandlas administrativa data och möjlig användning av sådana vid officiell statistikproduktion. Här studeras metoder och tekniker för produktion av registerbaserad statistik och hantering av problem som länknings- och matchningsproblem, härledda variabler, bortfall, täckningsfel, m.m.

Modeller för kvalitetsmätning av officiell statistik introduceras och kvalitetsskillnader mellan urvalsbaserad resp. registerbaserad statistik diskuteras. Här lämnas speciellt utrymme åt statistikens tillförlitlighet och noggrannhet.

Kursen avslutas med en diskussion kring "disclosure risk" och metoder för värdering av sådan risk. Detta är speciellt aktuellt vid användning av administrativa data som ger möjlighet till statistik för små domäner.


Studieformer

Undervisning ges i form av ett mindre antal föreläsningar och ett större antal workshops. Föreläsningarna syftar till översikt över de områden och problem som behandlas varvid efterföljande workshops syftar till en studentdriven diskussion kring de specifika problem som behandlas i kursen.

I kursen ingår en laboration med hantering av register samt författandet av en rapport innehållande en granskning av publicerad registerbaserad statistik. Båda dessa moment examineras muntligt och skriftligt.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.


Examinationsformer

Laboration, praktisk hantering av register, 2,5 högskolepoäng. (Provkod: 0100)
Skriftlig och muntlig redovisning
Rapport, Kvalitetsutvärdering, 1 högskolepoäng. (Provkod: 0200)
Skriftlig och muntlig redovisning
Tentamen, 4 högskolepoäng. (Provkod: 0300)
Individuell skriftlig tentamen

För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Betyg

Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte universitetet föreskriver något annat. Universitetet får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Betyget ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator).

Enligt föreskrifter om betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (rektors beslut 2010-10-19, dnr CF 12-540/2010) ska som betyg användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Rektor eller den rektor bestämmer får besluta om undantag från denna bestämmelse för en viss kurs om det finns särskilda skäl.

Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Laboration, praktisk hantering av register
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Rapport, Kvalitetsutvärdering
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).
Tentamen
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).


Slutbetyg
För betyget G på kursen krävs betyget G på alla tre examinationsmomenten.
För betyget VG på kursen krävs betyget VG på tentamen, betyget VG på examinationsmomentet "Laboration, praktisk hantering av register, 2,5 hp" samt betyget G på "Rapport, Kvalitetsutvärdering, 1 hp".


För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Särskild behörighet och andra villkor

Statistik på grundnivå om 90 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår. Alternativt minst 30 högskolepoäng i statistik och 60 högskolepoäng i matematik. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.

För ytterligare information se universitetets antagningsordning.


Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.


För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.


Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Eurostat, Product code:KS-32-11-955 2011 (revised edition 2011)
European Statistics Code of Practice for the National and Community Statistical Authorities
Eurostat, ISBN/ISSN: 978-92-79-21679-4, Digital Object Identifier (DOI):10.2785/18474 [Elektronisk resurs]
Wallgren A. and B. Wallgren (2014)
Register-based Statistics - Administrative Data for Statistical Purposes
Wiley, Chichester, 320 sidor


Tillägg och kommentarer till litteraturlistan

I kursen ingår även mellan 4-6 vetenskapliga artiklar, rapporter och stenciler.

The course also includes between 4-6 scientific articles, reports and handouts.


Se denna kursplan som PDF