Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.

Logotype Örebro universitet

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursplan


Statistik, Analys av registerdata och kausal inferens, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Statistics, Register Data Analysis and Causal Inference, Second Cycle, 7.5 Credits


Kurskod: ST418A Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området
Huvudområde: Statistik Högskolepoäng: 7,5
    Ämnesgrupp (SCB): Statistik
Utbildningsnivå: Avancerad nivå Fördjupning: A1F
Inrättad: 2017-11-22 Senast ändrad: 2018-03-27
Giltig fr.o.m.: Höstterminen 2018 Beslutad av: Prefekt


Mål

Mål för utbildning på avancerad nivå

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(1 kap. 9 § högskolelagen)

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Den studerande ska efter avslutad kurs ha
- kunskap om skillnaderna i möjligheter till kausal inferens mellan randomiserade experiment och observationsdata
- kunskap om grundläggande statistiska metoder för att studera kausala samband med observationsdata.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- genomföra analys av registerdata i syfte att studera kausala samband.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs har den studerande förmågan att
- kritiskt värdera resultat baserade på registerbaserade analyser.


Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen inleds med en diskussion kring mätning av behandlingseffekter och randomiserade experiment, samt begränsningarna i användning av observationsdata för analys av kausala samband. Specifikt behandlas effekter av individers selektion till behandlingsgrupp respektive kontrollgrupp samt möjligheter till kontroll för självselektion.

Därefter studeras olika metoder till analys när selektionsproblemet kan kontrolleras via kontroll av observerbara variabler. Här lämnas speciellt utrymme för olika matchningsmetoder. Tekniker för analys av känslighet i resultat för effekter av ej observerbara faktorer introduceras.

I en avslutande del behandlas ansatser design och analys av undersökningar baserade på observationsdata när selektionseffekter inte kan kontrolleras med kända bakgrundsvariabler.


Studieformer

Undervisning ges i form av ett antal föreläsningar och ett antal workshops. Föreläsningarna syftar till översikt över de områden och problem som behandlas varvid efterföljande workshops syftar till en studentdriven diskussion kring de specifika problem som behandlas i kursen.

I kursen ingår en laboration med analys av registerdata. Laborationen avrapporteras muntligt och skriftligt.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.


Examinationsformer

Laboration, analys av registerdata i praktiken, 2,5 högskolepoäng. (Provkod: 0100)
Skriftlig och muntlig redovisning
Tentamen, 5 högskolepoäng. (Provkod: 0200)
Individuell skriftlig tentamen

För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Betyg

Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte universitetet föreskriver något annat. Universitetet får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Betyget ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator).

Enligt föreskrifter om betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (rektors beslut 2010-10-19, dnr CF 12-540/2010) ska som betyg användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Rektor eller den rektor bestämmer får besluta om undantag från denna bestämmelse för en viss kurs om det finns särskilda skäl.

Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Laboration, analys av registerdata i praktiken
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Tentamen
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).


Slutbetyg
För betyget G på kurs krävs betyget G på båda examinationsmomenten. För betyget VG på kurs krävs betyget VG på båda examinationsmomenten.

Kursens slutbetyg översätts till ECTS-betygsskalan.


För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Särskild behörighet och andra villkor

Statistik på grundnivå om 90 hp där ett självständigt arbete om 15 hp ingår, alternativt 30 hp i statistik och 60 hp i matematik. Dessutom krävs Statistik, Ekonometri, avancerad nivå, 7,5 hp och Engelska B/Engelska 6.

För ytterligare information se universitetets antagningsordning.


Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.


För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.


Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Lee, M.J. (2005)
Micro-Econometrics for Policy, Program and Treatment Effects
Oxford University Press, Oxford


Se denna kursplan som PDF