Hållbar utveckling    Grundnivå    30 hp

Denna tvärvetenskapliga kurs behandlar grunderna i begreppet hållbar utveckling, dess historia och praktiska tillämpning. Olika aspekter av hållbar utveckling analyseras utifrån perspektiv från flera forskningsområden. Den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling tar utgångspunkt i begrepp som planetary boundaries, resiliens och antropocen. Hur hållbar utveckling har blivit en fråga för aktörer inom stat, marknad och civilsamhälle analyseras. Makroekonomiska såväl som företagsekonomiska perspektiv på hållbar utveckling behandlas, vilket innefattar frågor kring tillväxt, ansvar och ekonomiska styrmedel. Social hållbarhet diskuteras utifrån perspektiv som rättvisa, konflikt, makt, social sammanhållning, deltagande och globalisering. Även pedagogiska perspektiv kring etik, lärande och didaktik för hållbar utveckling introduceras. Den senare delen av kursen är mer praktiskt orienterad och inkluderar kritisk granskning av mål för hållbar utveckling på nationell, europeisk och internationell nivå. Organisationer från Sverige och andra delar av världen studeras utifrån dessa mål. Kursen avslutas med ett projektarbete som inkluderar analys av arbetet med hållbar utveckling bland kommuner, företag och frivilligorganisationer.

Fördjupning:GXX
Behörighet:Grundläggande behörighet.
 
Urval:Betyg/högskoleprov/akademiska poäng.
 
Veckor:03 (2018) - 22 (2018)
Studier:Helfart, Dagtid
Ort:Örebro
Undervisningsspråk:Svenska
Anmälningskod:ORU-18213
Institution:Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Visa kursplan