Kurser efter ämnesområden läsåret 2018/2019

KRIMINOLOGI


Kriminologi handlar bland annat om att söka svar på frågor som: Vad är kriminalitet? Varför begår människor brott? Hur tänker människor som begår brott? Vad gör att människor känner sig otrygga och rädda för att utsättas för brott? Varför återfaller människor i brott? Vilka är styrkorna och begränsningarna med kriminalstatistik? Hur forskar man om brott och otrygghet? Vilka konsekvenser får olika typer av brott och hur drabbas människor av brott? Vilka förebyggande och behandlande metoder fungerar, och vilka fungerar inte, i att motverka brott och otrygghet?
  Kriminologi är den vetenskapliga läran om brottslighet och relaterade fenomen såsom otrygghet, dess utveckling, orsaker, risk- och skyddsfaktorer, konsekvenser av brott för brottsoffer, samt hur brottslighet och otrygghet kan förebyggas och hur personer kan behandlas. Kriminologiutbildningen vid Örebro universitet är inriktad på att studenten ska tillägna sig kriminologiska kunskaper utifrån en integrativ och tillämpad inriktning. Fokus är genomgående på att studenten ska träna sig i förmågan att tillämpa den förvärvade kunskapen på verkliga fall och situationer.
  Med kriminologisk utbildning kan man arbeta utredande, utvärderande, förebyggande, rehabiliterande, behandlande eller uppföljande som till exempel utredare, utvärderare, analytiker, utbildare eller handledare inom instanser som på olika sätt arbetar med personer som begått brott, blivit drabbade av brott eller som arbetar för att förebygga brott (polis, kriminalvård, rättspsykiatri, behandlingshem, socialtjänst, psykiatri, försäkringsbolag, etcetera). Kurserna i kriminologi vid Örebro universitet passar även personer som exempelvis vill komplettera sin yrkesutbildning (till exempel samhälls- och beteendevetenskaplig eller juridisk utbildning). Stora delar av kurslitteraturen är på engelska.


GRUNDNIVÅ

Fördjupning: G1N
Kriminologi I, 30 högskolepoäng

Fördjupning: G1F
Kriminologi II, 30 högskolepoäng

Fördjupning: G2E
Kriminologi III, 30 högskolepoäng

Fördjupning: GXX
Biosocial kriminologi, 7,5 högskolepoäng
Polisiärt arbete, 7,5 högskolepoäng
Psykisk störning, droger och brott, 7,5 högskolepoäng
Våldsbrottslighet, 7,5 högskolepoäng

AVANCERAD NIVÅ

Fördjupning: A1N
Kriminologi, avancerad nivå, Kvalitativ forskningsmetod, 10 högskolepoäng
Kriminologi, avancerad nivå, Kvantitativ forskningsmetod, 10 högskolepoäng
Kriminologi, avancerad nivå, Vetenskapligt skrivande, 10 högskolepoäng

Fördjupning: A1E
Kriminologi, avancerad nivå, Självständigt arbete, 30 högskolepoäng
Kriminologi, avancerad nivå, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng