Kurser på engelska efter ämnesområde läsåret 2018/2019

Statistik, Urvalsteori, avancerad nivå7,5 hp
Vårterminen 2019Anm.kod: ORU-21078
Vår vecka 04 (2019) - 13 (2019)
Halvfart, dagtid
Handelshögskolan vid Örebro universitet
Kursen ges på engelska
Kursens första del ger de allmänna grunderna för designbaserad inferens vid urval från ändliga populationer. Begreppen sampling design, inklusionssannolikheter, indikatorvariabler för sampelmedlemskap, (design)väntevärde, (design)varians och (design)kovarians introduceras. Horvitz-Thompson-estimatorn för en populationstotal presenteras och diskuteras. De generella resultaten tillämpas på ett flertal ofta använda urvalsdesigner. Vidare diskuteras estimation av kvoter och medianer. Kursens andra del introducerar generell differens- och regressionsestimation vid godtyckliga urvalsdesigner. Dessa estimatorer inkorporerar explicit hjälpinformation i syfte att uppnå effektivare estimation. De generella resultaten tillämpas på några ofta använda elementurvalsdesigner. Kursens tredje del ger en första introduktion dels till estimation för domäner (redovisningsgrupper), dels till generell tvåfassamplingteori och dess tillämpning på vissa bortfallsproblem.
Fördjupning: A1F
Behörighet: Statistik på grundnivå om 90 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår, alternativt minst 30 högskolepoäng i statistik och 60 högskolepoäng i matematik, samt kursen Statistik, Statistisk teori, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.
Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV).


Visa kursplan Våren 2019

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet